บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด

องค์กรแห่งนวัตกรรม พวกเราคือธุรกิจขายตรงสีขาว
ด้วยวิสัยทัศน์ของ บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด เราคือ งานธุรกิจขายตรงสีขาวที่ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจที่ยึดมั่นความถูกต้อง มุ่งมั่นสร้างคุณค่า และเติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งวัฒนธรรมองค์กรไอยราที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด เป็นธุรกิจขายตรงสีขาวของคนไทย ที่มีพร้อมพื่อส่งมอบโอกาสที่ดีที่สุดให้กับทุกคน ที่เราได้อยากสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง

ด้วยสิ่งที่มีวิสัยทัศน์ของ บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด เราคือ ธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรมที่ดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจที่ยึดมั่นความถูกต้อง มุ่งสร้างคุณค่า และเติบโตอย่างยืน บนพื้นฐานแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งวัฒนธรรมองค์กรไอยราที่เป็นหนึ่งเดียว ทำให้ บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด เป็นธุรกิจขายตรงสีขาวของคนไทยที่พร้อมจะส่งมอบโอกาสที่ดีที่สุดให้กับทุกคน ที่อยากจะสร้างธุรกิจของตัวเอง

ไอยรา แพลนเน็ต เราร่วมกันสร้างคุณค่าสู่สังคมไทย
คือ ปณิธานร่วมกันของผู้บริหาร นักธุรกิจอิสระ และพนักงานทุกคน พวกเราทุกคนตระหนักถึงการร่วมกันสร้างคุณค่าสู่ผู้บริโภคสังคมไทย ด้วยการดำเนินธุรกิจขายตรงสีขาว ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ

บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต เราคือธุรกิจขายตรงสีขาว”ด้วยวิสัยทัศน์ของ บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด เราคือ ธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจที่ยึดมั่นความถูกต้อง มุ่งมั่นสร้างคุณค่า และเติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งวัฒนธรรมองค์กรไอยราที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด เป็นธุรกิจขายตรงสีขาวของคนไทย ที่พร้อมจะส่งมอบโอกาสที่ดีที่สุดให้กับทุกคน ที่อยากสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง

เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมโดดเด่น…เราคือ องค์กรแห่งนวัตกรรม

บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด ผ่านการจดทะเบียนการดำเนินธุรกิจกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ อาคารบี ตึกช้าง ชั้น 14 เป็นสำนักงานบริการสมาชิกอย่างครบวงจร และมีความโดดเด่น ทันสมัย พร้อมเอกลักษณ์ในการดำเนินงานผ่านนวัตกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบพัฒนานักธุรกิจหนึ่งเดียว นวัตกรรมแผนการปันผลตอบแทน นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ

Scroll to Top